Notifications Bell

PEP - Người bị phơi bày về mặt chính trị

CySEC

Tải xuống tài liệu

FSCA

Tải xuống tài liệu

ADGM (FSRA)

Tải xuống tài liệu

FSA

Tải xuống tài liệu

Thuật ngữ PEP (người tiếp xúc chính trị) thường được sử dụng trong ngành tài chính, đề cập đến các khách hàng đã được đầu tư với chức năng công cộng nổi bật. Người đó thường có rủi ro cao hơn, do vị trí của họ và ảnh hưởng mà họ có thể có.

Bạn có phải là người tiếp xúc với chính trị? Vui lòng tham khảo Chính sách của Công ty để biết thêm chi tiết.