Notifications Bell

US Indices on a Rise, Weaker ISM Manufacturing Index Dilutes Fed Rate Hike Sentiment

US Indices on a Rise, Weaker ISM Manufacturing Index Dilutes Fed Rate Hike Sentiment

The September ISM manufacturing index fell to 50.9 from 52.8, well below economists' forecasts of 52.2.

Weaker-than-expected economic reports showing that manufacturing activity unexpectedly fell into a contraction and construction activity was worse than expected fueled optimism that the Fed may be forced to consider slowing its pace of tightening monetary policy to avoid a deep recession.

The September ISM manufacturing index fell to 50.9 from 52.8, well below economists' forecasts of 52.2. A drop in the ISM index below 50 would indicate a manufacturing activity contraction, accounting for roughly 12% of the US economy.

In addition, the employment component of the manufacturing ISM data plummeted to 48.7 compared to an expected 53, implying that the unemployment rate will rise this Friday, reinforcing the notion that the Fed must abandon aggressive interest rate hikes.

The probability of the Fed raising rates by 75 basis points for the fourth time in a row has dropped to 59% from 72% a week ago.

Treasury yields fell sharply as investors priced in the possibility of lower-than-expected interest rates in the near future. The 10-year US Treasury note yield fell by around 20 basis points. In addition to this relevant economic data, the news about the rectification of the British government on its fiscal policy also influenced the market's positive performance. They announced that they were abandoning the measure to lower the maximum tax rate, although there are still doubts about their plan to increase public spending.

The pound sterling recovered some of its losses, and British bonds rose, owing largely to the Bank of England's intervention, which announced its intention to continue buying bonds in the event of sharp sales such as those seen in recent days.

The US dollar weakened in general due to the fall in market interest rate hike sentiment, and the US stock market indices experienced an extraordinary rise, in contrast to their poor performance throughout September.

Despite Tesla's drop of more than 7%, the Nasdaq index shot up and closed the session with gains close to 4%, with a bullish engulfing candle on the daily chart that, from a technical perspective, could anticipate a change in the last downtrend.

GráficoDescripción generada automáticamente

Sources: Bloomberg, Reuters

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.

Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.

Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.

Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.