Notifications Bell

US Bonds Market Exhibit Sell-off Despite Dovish Fed Policy Expectations

US Bonds Market Exhibit Sell-off Despite Dovish Fed Policy Expectations

The significant increases in the yields of American treasury bonds, with the 10-year bond reaching 4.26%, slowed the advances of the stock indices.

Following the wave of optimism that swept the market last Friday as a result of Fed official Daly's remarks, Monday's session was a little less euphoric.

US treasury bonds were sold along the curve despite expectations of a less aggressive Federal Reserve following its November 2 meeting. In principle, this could be due to sales by sovereign countries such as Japan, which is likely liquidating American treasury bonds to obtain the necessary dollars to intervene in the market and thus avoid the depreciation of the Japanese yen; and/or sales by China, which, following the consolidation of Xi Jinping's power, could be preparing for a stage of confrontation with the US over the dispute over Taiwan's sovereignty.

Yesterday's economic data, like the US manufacturing PMI and the S&P Global Composite PMI, showed that the US economy is slowing down and is already in a period of contraction. According to these figures, this would be reason enough for the firm demand for treasury bonds and yields to fall, but selling flows dominated the market. Something that did not occur with European bonds, including British bonds, was that they gained during the day.

The US dollar remained relatively stable, with gains against the yen and slight losses against the euro, which is gaining ground, most likely due to the ECB's forecast that interest rates will be raised by 0.75% at its meeting next Thursday.

The significant increases in the yields of American treasury bonds, with the 10-year bond reaching 4.26%, slowed the advances of the stock indices, with the Nasdaq being the most affected because technological stocks are the most sensitive to financing tightening.

Technically, the Nasdaq has stopped the bullish pace of the last few days right at the top of the bearish channel that has been running since mid-August of this year. It would need to break above this level and break out of the channel to gain upward momentum and, above all, break above the pivot zone of 11,690, which is the high reached earlier this month in October.

GráficoDescripción generada automáticamente

Sources: Bloomberg, Reuters

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.

Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.

Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.

Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.