Notifications Bell

The UK and Switzerland follow Fed in raising rates

The UK and Switzerland follow Fed in raising rates

The Bank of England hiked interest rates by 0.25%, while the Swiss Central Bank increased rates by 0.50%.

On Wednesday, investors cherished the Federal Reserve's aggressive decision to raise rates by 75 basis points - its biggest rate hike since 1994 – which lifted US stock indices. The next day, another wave of tightening of Monetary policy in Britain and especially Switzerland has once again led investors to risk aversion by sparking fears of a global recession due to the sharp turnaround of the world's central banks caused by high inflation. Asa result, Wall Street lost all gains in the previous day and traded levels not seen since late 2020.

The Bank of England's decision to raise rates by 0.25% was expected. Still, the BoE governor's speech revealed a clear determination to continue raising interest rates in future meetings - a statement that can be considered "hawkish."

But what really surprised the market was the Swiss Central Bank's decision to raise interest rates by 0.50%. Although it still kept negative reference rates of -0.25%, this sudden change in monetary policy shocked the markets because a central bank like the Swiss one, which has been trying to avoid an excessive strength of the CHF by maintaining an ultra-expensive monetary policy, decided to change its model of low-interest rates after 15 years. This move was even more surprising, as Switzerland doesn’t have major problems with inflation, which sits around 2.9%, well below the rest of Western countries.

If the Swiss Central Bank continues to hike interest rates, the ECB, the Bank of England, and even the Fed would probably be willing to move towards tighter monetary policy than initially anticipated.

The USD/CHF plummeted on the Swiss Central Bank's decision, losing 300 pips during the session. In this scenario, the Swiss franc will probably continue to strengthen. This movement influenced the rest of the currencies, with the US Dollar losing ground against all its peers, including the euro, which recovered to levels close to 1.0600.

Sources: Bloomberg, Reuters.

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.

Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.

Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.

Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.