Notifications Bell

The U.S. Dollar plunges, now everything depends on stocks - Market Overview

The U.S. Dollar plunges, now everything depends on stocks - Market Overview

The Greenback reached a 3-week low, following a continuous decline after bond yields corrected and Fed decided to keep interest rates low.

As we can see in the graph of the dollar index, the U.S. Dollar has reached the base of the upward trend line that has been trading in since the beginning of the year. This result appears to be due to market expectations surrounding a potential rise in interest rates, leading to a significant rebound for U.S. Treasury Bonds Yields.

But the correction of yields from their high levels due to the decline in inflation expectations, coupled with the Fed's decision to keep interest rates low, pushed the Dollar lower. The improvement in risk sentiment among investors also had a meaningful contribution.

From a technical analysis perspective, the latest trend looks bullish and is immediately delimited by the rising trend line currently passing through the 90.60 area.

The Dollar’s future will most likely depend on the performance of the stock markets: bullish movements caused by greater risk appetite could drag the Dollar down, while bearish signs could provide support for it. Additionally, any news from the Federal Reserve regarding upcoming interest rate hikes or a reduction in the asset purchase program could support the American currency.

The current movement of the Dollar is reflected in its price against all its pairs.

In the case of the Australian Dollar, AUD/USD has corrected upwards, reaching a resistance zone located at 0.7822, above which the potential reversal pattern with a theoretical objective of 0.7180 would be undone.

The Australian Dollar, positively correlated with the economic cycle, is typically affected by the performance of the stock markets and commodities. A reversal pattern might form if the stock exchanges fall, dragging commodities with them.

Sources: investing.com, Bloomberg.

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.

Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.

Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.

Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.