Notifications Bell

The U.S. Dollar keeps going up, lifted by positive news – Market Overview

The U.S. Dollar keeps going up, lifted by positive news – Market Overview

The U.S. Dollar advanced during early Friday trading supported by the rise of U.S. Treasury Bonds yields and awaiting the publication of one of the main inflation data, Core PCE Price Index.

According to several North American news sources, President Joe Biden could announce a budget of $6 trillion for 2022 to ensure investments in large projects of infrastructure, education, and health as early as today. This would provide additional support to the economy and the national currency, pushing federal spending to its highest levels since World War II.

Unemployment claims figures hit a post-pandemic low.

The latest unemployment claims report showed the number of Americans who filed new applications for unemployment benefits was reduced to a post-pandemic low of 406,000, providing a much-needed boost for the upcoming NFP report due next week.

The unveiling of the Federal Reserve's key inflation indicator, the Personal Consumption Expenditure, could feed more expectations for a more tightened monetary policy.

Analyst forecasts for the PCE Price Index to hit 2.9% year-on-year in April, well above the Fed's target of 2%, and the 1.8% year-on-year increase from March.

Due to the above reasons, the U.S. Dollar rose slightly before the publication of this news, but still without going on a clear trend.

The dollar index is currently near a support zone located at the 89.30 level, still far from the resistance, around 93.40.

The 10-year American bond, Tnote, has reacted to the latest Fed comments, with the yield reaching 1.60%. The evolution of these instruments could be important when assessing the behavior of other assets on the market, including the stock market indices and the U.S. Dollar price. Potential increases in the yield of U.S. Treasury bonds would support the U.S. currency, at least in the short term, and put a halt to the positive trend in the stock markets.

Sources: Bloomberg, reuters.com.

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.

Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.

Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.

Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.