Notifications Bell

The Santa Claus rally takes a break

The Santa Claus rally takes a break

The equity markets paused their growth which had started a week ago, corresponding to the so-called Santa Claus rally.

The markets’ upward momentum was halted yesterday without any news or fundamental data to justify it. This could be due to the change of market flow from technological stocks to industrial stocks and others like airlines. And as investors rule out Omicron's induced slowdown, the rotation flow accelerates. Analysts now wonder whether this market position makes sense or if there is an excess of optimism among investors.

Uncertainty remains high, and the potential economic consequences deriving from the measures already taken to fight Omicron are yet to be seen. They cannot be compared to those taken at the start of the pandemic. However, for almost a month now, activities in the service sector have been restricted globally, and China has confined an entire province.

The disparate behavior of indices was reflected in rises in the DowJones 30 and slight retraces in Nasdaq value, with the S&P500 in the middle of the two, closing practically unchanged during the session.

Technically, Tech100 has reversed its upward movement around 16,655, making this level its main resistance zone.

Oil, which rose simultaneously with stock indices, driven by the same positive economic sentiment, also halted its bullish run yesterday.

Pending the crude inventory data scheduled for today, oil failed to pass the level of 76.46, which now acts as primary resistance point.

Sources: Bloomberg, Reuters.

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.

Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.

Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.

Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.