Notifications Bell

The Federal Reserve prepares to change its monetary policy; US Dollar receives big boost - Market Overview

The Federal Reserve prepares to change its monetary policy; US Dollar receives big boost - Market Overview

Fed suggested tapering of bond purchases could begin later this year, catapulting the US Dollar to multi-month highs after it had suffered a downward movement before the bank's minutes.

All Fed members agreed that the bond purchase reduction process must be gradual, and in no case does it link to the latest interest rate rises. The contents of the Fed’s minutes are not made public in advance, and their interpretation usually takes some time, causing market volatility, as was the case yesterday.

Fed's decision to start reversing its monetary policy could also lead to the markets anticipating decisions depending mainly on the upcoming employment and inflation figures.

Despite everything that transpired, EUR/USD ended the day practically with little changes compared to its opening price. The pair got very close to a critical support level located around 1.1704, below which a long downward spiral could open.

Yesterday was also an intense day in the commodity markets, with an accelerated sell-off due to tight liquidity and the increasing mobility restrictions caused by the delta variant.

The technical factor is also essential to consider for instruments such as oil, which has managed to drill down a vital support level located around 66.40, below which sales took flight, causing losses of more than $2. The same thing happened to Copper, the main industrial metal, which usually maintains a close correlation with the North American indices, especially the USA500.

It will be necessary to continue monitoring these crucial movements, which can strongly correlate with stock indices and the currency market.

Sources: Bloomberg, reuters.com.

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.

Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.

Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.

Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.