Notifications Bell

Indices recover some of their losses, all eyes on Fed’s Meeting Minutes – Market Overview

Indices recover some of their losses, all eyes on Fed’s Meeting Minutes – Market Overview

Today, the markets begin on a more positive note, recovering some of their losses incurred in the previous days.

The Japanese Nikkei index jumped more than 2%, and both the European and North American indices advanced.

Tomorrow, the market’s attention will be Fed’s Meeting Minutes. According to the consensus, there will be no relevant information that could alter the behaviour of the markets, especially related to a reduction in the purchase of assets or a change regarding monetary policy.

Meanwhile, the U.S. Treasury Bonds yields remain stable, with the 10-year benchmark bond at around 1.64%. However, the U.S. Dollar weakened significantly due to low-interest rates, and it is expected to be down as long as the Federal Reserve does not change its monetary policy.

The U.S. Dollar’s fall impacted its price against the Canadian dollar. The USD/CAD pair started a downtrend a little over a year ago and has recently broken below a critical resistance zone located around the 1.22 zone. Below this level, it could make its way to further falls around the 1.05 area.

The bearish behaviour of this pair is not only because of a weaker USD but also due to the strength of the Canadian dollar. The latter is driven by an economy with a high rate of recovery and by the positive behaviour of the commodity markets, especially oil, with which it maintains a high positive correlation in terms of price.

OIL is trading near the highest levels of the last two years, with a resistance level in the 67.70 area. This upward movement is motivated by the increase in global demand after the huge fall that occurred as a result of the mobility restriction measures, in addition to the decisions taken by OPEC to reduce production.

Sources: Bloomberg, reuters.com.

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.

Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.

Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.

Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.