Notifications Bell

ECB remains dovish

ECB remains dovish

The meeting of the European Central Bank passed without changes either in interest rates or asset purchase programs, as expected

President Lagarde stated that the European economy was in a good moment of recovery, with consumer confidence at acceptable levels.

However, the economy needs stimuli, especially in recent times with problems coming from supply chain issues and higher energy and transport costs, factors that could slow down the growth of European countries.

She decisively described inflation as a transitory process that is expected to recede in the next year.

Moreover, Lagarde categorically denied any possibility of an early start of the interest rate hike process, thus ensuring low-interest rates for an extended period, continuing its bond purchase program to inject liquidity in the market.

At first, the market reaction was practically non-existent as there was no substantial change in this ECB speech. Shortly after, the euro in general, but especially EUR/USD, experienced an intense upward movement that took it slightly above the resistance level that stood around 1.1660-70.

Interfaz de usuario gráfica, GráficoDescripción generada automáticamente

The upward movement of the euro can be explained through a technical correction or through the decrease of the dollar due to US Q3 GDP figures falling close to 2.7%.

Pending home sales plummeted in September by -2.3, joining the factors indicating the economic slowdown in the third quarter.

However, this weakness of the American economy reflected in yesterday's figures did not affect stock indices, or at least not immediately.

After the downward correction of the previous day, the Nasdaq index rose again, reaching new all-time highs being the main & almost single booster of the American indices.

GráficoDescripción generada automáticamente

Sources: bloomberg.com, reuters.com

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.

Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.

Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.

Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.