Notifications Bell

Xpeng Motors to begin trading tomorrow on HKSE

Xpeng Motors to begin trading tomorrow on HKSE

Tesla's Chinese rival plans to raise $1.8 billion in Hong Kong IPO

Tesla's Chinese rival Xpeng Motors will reach another significant milestone tomorrow as they make their debut on the Hong Kong Stock Exchange. The smart electric vehicle company is set to start trading on HKSE, following its New York IPO from August 2020, which raised $1.5 billion after jumping 67% on the first day of trading.

The company plans to use the net proceeds from the Hong Kong IPO to expand its product portfolio and develop more advanced technologies. Bank of America Securities and JPMorgan Chase are the joint bookrunners for the sale of 85 million shares at HK$165.

The Guangzhou-based company joins a long list of U.S.-listed Chinese companies with secondary offerings in Hong Kong. Companies listing in Hong Kong have raised US$9.6 billion in IPO proceeds in the first two months of 2021, the highest amount ever to start a year.

Trade Xpeng IPO

Sources: scmp.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com