Notifications Bell

XPeng added to mainland China stock trading link

XPeng added to mainland China stock trading link

Successful middle of the week for XPeng; shares surge

XPeng Hong Kong-listed shares have been included in a trading link to mainland China – Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

The Shenzhen-Hong Kong Stock Connect was launched in 2016 to make it easier for international investors to trade Chinese mainland-listed stocks and investors in China’s mainland to buy and sell Hong Kong-listed shares.

According to Brian Gu, president of XPeng, “the inclusion will not only further expand and diversify our investor base but also provide the opportunity for our customers, partners, and EV and technology investors in China to participate in our exciting growth story." It is the first smart EV company to be included in the Stock Connect program.

Since its 2020 US IPO, XPeng has been trying to expand its investor base. A year later, in 2021, it carried out a dual-primary listing in Hong Kong. The company is looking for investors at a time when the country’s EV market is expanding.

XPeng is trying to keep up with the market and its competitors and launched new models, the latest being in November – a sports utility vehicle.

At the moment of writing, XPeng Hong Kong-listed shares were trading 8% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com