Notifications Bell

Will Peloton be sold?

Will Peloton be sold?

Peloton is attracting interest from potential buyers

According to sources familiar with the matter, the retail behemoth Amazon is considering buying Peloton and is in talks with advisers regarding whether and how to proceed. Also, the Financial Times reported at the end of last week that Nike is evaluating a bid for Peloton.

All parties have declined to comment on the matter.

The news came just days after activist investor Blackwells Capital urged the company's board to put it up for sale and remove CEO John Foley, accusing him of deals that set high fixed costs and holding on to increased inventory while misleading investors about the need for capital. During the COVID-19 lockdowns, Peloton's sales surged as people bought equipment to workout at home. But as the restrictions started to be lifted, the company's fortune began to fade.

Peloton is going through a rough time trying to soften the blow to its growth by cutting the price of its famous bike and putting more money into ads. In January, Peloton revealed that it was reviewing the size of its workforce and working on the production levels. These measures followed a report which stated that the company was temporarily halting production of its popular fitness bikes and treadmills after a significant drop in demand.

Now all eyes are on Peloton Q2 2022 earnings, due February 8th.

At the moment of writing, Peloton's stock price was trading 23.25% higher.

Sources: cnn.com, ft.com, wsj.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com