Notifications Bell

Will DiDi be delisted?

Will DiDi be delisted?

According to Bloomberg, the Chinese ride-hailing giant DiDi has been asked by the country’s regulators to come up with a plan to delist from the US market

Because of concerns regarding leakage of sensitive data, the report said the Cyberspace Administration of China wants DiDi to work out the details for a delisting subject to government approval. According to the same information, DiDi could either go for privatization or a listing in Hong Kong following the delisting. In case of privatization, DiDi will be priced at $14/share, and a Hong Kong float would likely be at a discount to what its shares were trading at in the US.

A state-directed delisting would mark an unprecedented move highlighting Beijing’s crackdown on giant tech companies and put them under tighter regulation. DiDi is targeted in this situation because, shortly after its US listing, regulators opened a cybersecurity review into the company. DiDi caught regulators’ eyes after pushing ahead with the IPO even though it didn’t resolve the outstanding cybersecurity issues that authorities wanted to solve.

At the moment of writing, during pre-market trading, DiDi stock price was trading 6.04% lower.

Sources: Bloomberg.com, cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com