Notifications Bell

White House reduced the size of its infrastructure plan

White House reduced the size of its infrastructure plan

The White House announced that it pared down the $2.25 trillion infrastructure bill

The bill reached $1.7 trillion after cuts to investment in broadband, roads and bridges. This represents President Joe Biden’s effort to bring together the opposition party regarding a subject that’s been a priority since his early days in office. Despite the steps taken so far, the two sides are still debating the size of the package and how to implement it.

According to a memo, the spending on broadband will be reduced to $65 billion from an initial of $100 billion. There is still some friction between the two parties regarding the expenditure on roads, bridges, and major infrastructure projects. The Republicans are looking to spend $48 billion, while Biden’s administration considers a drop to $120 billion, from an initial proposal of $159 billion.

The White House’s plan would also address climate change and social issues such as eldercare. The package’s cost will be covered by raising taxes on US corporations and wealthy Americans – those who make more than $400,000 per year.

At the moment of writing, USA30 and USA500 are trading 0.44% and 0.52% higher. The Dollar Index is trading lower at 89.892.

Sources: forbes.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com