Notifications Bell

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for April 9th

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for April 9th

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding natural gas inventories.

EIA expects further annual slumps, with forecasts of declines in natural gas consumption of 0.2 Bcf/day in 2021, followed by a drop of 0.9 Bcf/d in 2022. The lower consumption from 2020 is attributed to warmer weather and weaker economic activity resulted from the pandemic, leading to less natural gas consumption in the industrial sector.

After being the only sector that had growth in natural gas consumption in 2020, the electric power sector is expected to be the primary source of the decline in natural gas consumption from 2021. With gas prices at historic lows in 2019 & 2020, natural gas is now more competitive than coal in the race to generate electric power.

EIA forecasts that all the other consuming sectors will have demand increases, but this will not offset lower consumption in the electric power sector, sparking an overall decrease in 2021.

The colder temperatures during early 2021, mixed with expectations of returning to typical weather during the end of 2021, resulted in a higher forecasted annual average consumption for 2021, both residential and commercial sectors, but followed by a slight decline in 2022.

Sources: eia.gov

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com