Notifications Bell

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for April 23rd

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for April 23rd

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding natural gas inventories.

The working natural gas inventories in Europe at the end of March 2021 are reported to be the third-lowest known in 11 years of publicly available storage data, with the lowest reported level for the end-of-season for March noted in 2018, at 620 bcf.

Working natural gas inventories in Europe as of March 31, 2021 (the traditional end of the winter heating season) summed up to 1,087 bcf (31% capacity), based on data from Gas Infrastructure Europe (GIE). This year’s end-of-season inventories from Europe were 11% (133 bcf) lower than the previous five-year (2016‒2020) average and 44% lower than the record-high storage levels from 2020.

Europe’s natural gas inventories entered the winter heating season in November 2020 at a 95% capacity - the second-highest end-of-injection season storage level in Europe in more than a decade — but declined in January and February 2021 because of intense periods of cold weather.

As the European natural gas pipeline grid is not fully integrated between northern and southern parts, countries rely on domestic natural gas storage and LNG imports to meet demand, especially in the winter.

Domestic natural gas storage in several countries quickly got depleted, so additional flexible natural gas supplies, including imports of liquefied natural gas, were needed to meet demand. LNG imports in Europe have been increasing since February 2021, according to the GIE reports. The US played a major role in supplying the recent increase in LNG imports to Europe, being the world’s largest supplier of flexible LNG volumes.

Sources: eia.gov

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com