Notifications Bell

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for April 1st

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for April 1st

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding natural gas inventories.

U.S. ammonia production is growing and becoming less carbon-intensive.

Used primarily as a fertilizer but gaining more purposes in various industries, ammonia is now being produced at 32 plants in 17 states. Production increased since 2015, growing by 46%, with growth in the domestic output outpacing growth in demand — leading to a decrease in imported ammonia reliance for the U.S - from 40% in 2010 to 13% in 2020.

Ammonia from natural gas is the primary source of U.S. ammonia production, accounting for 6.5% of all U.S. industrial natural gas consumption in 2020 (approximately 1.5 bcf/d). To avoid carbon emissions altogether, a plant must keep using ammonia or use hydrogen produced by water's electrolysis using renewable-generated electricity.

By 2023, the new plants are estimated to produce 20,000 mt/y of ammonia using hydrogen produced by water's electrolysis using renewable-generated electricity.

Sources: eia.gov

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com