Notifications Bell

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for April 16th

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for April 16th

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding natural gas inventories.

Working natural gas in underground storage facilities totalled 1,778 bcf as of March 31, 2021 — the end of the winter heating season, which began in November – and was 1.4% lower than the five-year average in 2016-20, according to EIA.

The main factor of changes in working natural gas stocks during the 2020–21 winter’s heating season was the sustained period of temperatures colder than normal throughout the US. The cold snap was also felt in the residential and commercial sector demand for space heating.

Net withdrawals during February represented about 37% of all withdrawals from the natural gas storage during the 2020-21 heating season, compared with 24% over the previous five heating seasons. The total February natural gas demand (including exports and losses) averaged about 123 bcf/d.

Lastly, the colder-than-normal temperatures from 2021’s February led to the first stock deficit to the five-year average since November 2019.

Sources: eia.gov

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com