Notifications Bell

Weekly EIA Oil Report – September 29th

Weekly EIA Oil Report – September 29th

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding diesel fuel, heating oil, gasoline and many more, for the week ending on September 23rd

U.S. crude oil refinery inputs averaged 15.8 million barrels per day, which was 604,000 barrels per day less than the previous week’s average, with refineries working at 90.6% of their capacity.

Gasoline production increased last week, averaging 9.6 million barrels/day. Distillate fuel production decreased, averaging 5.0 million barrels per day.

U.S. crude oil imports averaged 6.4 million barrels per day last week, 0.5 million barrels per day lower from the previous week, with imports averaging approx. 6.5 million barrels/day.

U.S. commercial crude oil inventories increased by 0.2 million barrels from the previous week to 430.6 million barrels. Considering the figures, the inventories are about 2% below the five-year average for this time of year.

Sources: eia.gov

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com