Notifications Bell

Weekly EIA Oil Report – June 10th

Weekly EIA Oil Report – June 10th

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding diesel fuel, heating oil, gasoline and many more.

U.S. crude oil refinery inputs averaged at 15.9 mbpd, while gasoline production increased to an avg. of 9.4 million barrels/day.

U.S. crude oil imports averaged at 6.6 mbpd, while commercial crude oil inventories (excluding Strategic Reserves) decreased by 5.2 mbpd from the previous week.

The total motor gasoline imports (both the finished gasoline & gasoline blending components) from last week averaged at 1.1 mbpd. Distillate fuel imports averaged 189,000 bpd, while the jet fuel product supplied was up 95.1% compared with the same 4-week period last year.

Total commercial petroleum inventories increased by 15.5 mb last week, as the total products supplied over the last month averaged at 19.0 mb/day, up by 16.7% from the same period, last year.

Sources: eia.gov

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com