Notifications Bell

Warner Music intends to break into the multi-billion-dollar Asian music market

Warner Music intends to break into the multi-billion-dollar Asian music market

Tencent Music and Warner Music joined forces once again

The Chinese Tencent Music and the American entertainment behemoth Warner Music signed a multiyear agreement. The two companies are no stranger to each other, as they have been working together for the past decade.

The latter looks to push further into the ever-growing music market. Simon Robson, Warner Music’s president of international, stated that this opportunity is making “our artist impossible to ignore.”

Warner is not the first group that made efforts to crack the Asian market. Last month, Universal closed a deal with K-pop record labels to break into South Korea. At the same time, it is working with Big Hit Entertainment to create a new label to scout and launch a new K-pop boyband.

While the American record labels are trying to gain recognition in Asia, Tencent invests in the US music market. The company bought a 2% stake in Warner Music, a 9% stake in Spotify, and a 20% stake in Universal Music.

Following the news, Tencent Music stock price gained 0.10%, while Warner went up 0.52%.

Sources: ft.com, bbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com