Notifications Bell

Walmart to enter the Metaverse

Walmart to enter the Metaverse

The American retailer is ready to tap into the crypto and NFT world

Walmart is the latest retailer to join various other companies in establishing virtual stores and creating NFTs (non-fungible tokens), planning to produce its own cryptocurrency.

As of December 30, 2021, Walmart filed multiple applications with the US Patent and Trademark Office, including a trademark for financial services for cryptocurrency such as NFTs, blockchain technology, exchange for virtual currency, creation of digital currency, and much more.

Moreover, besides the trademark application for cryptocurrency, the company also filed one for various downloadable software products for e-commerce, virtual marketplace, entertainment, video game consoles, tablets, payments, fund transfers, crypto & digital currency, and others.

The trademark for the virtual retail store includes electronics, appliances, indoor & outdoor furniture, home décor, books, and most products available in its brick-and-mortar stores.

Walmart is not the first retailer to be part of this movement. On Wednesday, January 12, Gap launched its first NFTs on the Tezos blockchain, priced between $8.30 - $415, which will come with a limited edition, collectible Gap hoodie.

In October 2021, Nike filed a trademark application for its downloadable virtual products, retail store services, and entertainment services which provide online non-downloadable products.

Adidas and GameStop are also involved in NFT projects.

Sources: seekingalpha.com, thestreet.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com