Notifications Bell

VW is looking to double the EV sales in China

VW is looking to double the EV sales in China

The year starts with high hopes from the German automaker

The Chinese market continues to be the focal point of Volkswagen after it sold more than 70,000 electric vehicles last year. The company is likely to double its ID battery for electric vehicles in China in the current year. The series is the backbone of VW’s plans in China.

Volkswagen Group, which includes brands such as Audi, Lamborghini, and Porsche, sold 3.3 million cars in China last year, 14% down from the previous numbers. Depending on the chip supply situation, the company is looking to boost the number by roughly 500,000 units in 2022.

While Volkswagen is looking to increase sales, Rolls-Royce is already ahead due to the high demand for luxury goods. CEO Torsten Müller-Ötvös stated: "In the luxury sector as a whole, the struggle was not so much focused on attempting to find customers, but rather producing enough product to satisfy huge customer demand." In China and the Americas, sales hit records. Goodwood plant is working at close to maximum capacity, and the order books are full well into Q3 2022.

Following the news, Rolls-Royce closed 1.19% higher, while Volkswagen ended 0.07% lower.

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com