Notifications Bell

Veolia and Suez reached an in-principle deal

Veolia and Suez reached an in-principle deal

After battling in court over terms, Suez and Veolia reached an agreement

Last year, two of the most important European domestic utility providers, Veolia and Engie, were in talks to close a deal. At that time, Veolia was looking to purchase 29.9% of Suez at €15.50 per share, a price that valued the deal at around €2.9 billion.

Since February 2021, when the Paris-based Suez turned down an €11.3 billion takeover, the two companies have battled in court over the deals' terms. At that time, Suez considered Veolia's interest a takeover which "has not been solicited and has not been discussed at all with Suez."

Finally, it seems that the two companies have reached an in-principal agreement. The deal values Suez at €20.50 per share. Moreover, Suez won't dispose of its Australian assets, and it will deactivate its Dutch foundation.

Veolia and Suez have agreed to enter a definite merger by May 14.

Following the news, Veolia stock price went up 4%, while Suez gained 7%.

Sources: marketwatch.com, cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com