Notifications Bell

USD reached a one-week peak against competitor currencies, cryptos tumbled down

USD reached a one-week peak against competitor currencies, cryptos tumbled down

The Dollar was on a rising trend on Wednesday, after a mix of positive developments, including a falling euro and higher Treasury yields. On the other hand, crypto prices saw hefty losses.

The DollarIndex, a relevant indicator measuring the currency’s power against six rivals, went slightly up to 92.580, after earlier hitting the 92.590 level, the highest since September 1.

Meanwhile, the euro slipped 0.05% to $1.1836 for the first time since September 2. The yen also traded lower against the Dollar, losing 0.08%.

Treasury Bond Yields – one of the reasons for higher USD prices

The benchmark Tnote10 peaked at 1.385% on Tuesday for the first time in almost two months, a rise of almost six bp from Friday's close.

Elsewhere in the crypto market

Cryptocurrencies struggled to recover from their overnight losses, apparently due to performance issues with several trading platforms.

#BTC fell 1% to around $46,400 after dropping to $42,900 on Tuesday. Earlier that day, it had reached an almost four-month high close to $53,000.

Source: investing.com.

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com