Notifications Bell

US Inflation at its highest point in four decades

US Inflation at its highest point in four decades

The country’s Consumer Price Index rose significantly in January

According to the latest data from the US Labor Department, the consumer price index (CPI) jumped 7.5% compared to the year-ago figures, following a 7% increase reported in December. The wide inflation gauge rose 0.6% in January from a month earlier.

To the surprising increase contributed fuel oil, which rose the most in January – 9.5% as part of a 46.5% year-over-year increase. Overall, the energy costs gained 0.9% for the month and 27% for the year.

Shelter costs, which make up approximately a third of the total CPI number, increased 0.3% month-over-month, marking the smallest gain since August 2021. However, the segment has risen 4.4% over the past year and could impact future inflation readings.

The significant increase represents a substantial hit to Americans’ paychecks as the latest inflation reading is the highest since 1982, and the Federal Reserve is getting ready to raise interest rates.

Following the report, stock market futures declined, while the 10-Year US Treasury Bond jumped above 2%.

Sources: Bloomberg.com, forexfactory.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com