Notifications Bell

US and EU to toughen sanctions

US and EU to toughen sanctions

The US and the European Commission proposed new sanctions, pressuring Moscow

The EU ambassadors will meet today to decide what steps to take after allegations of Russian war crimes in Ukraine. According to Ursula von der Leyen, the EU’s planned measures include:

  • A ban on coal imports worth €4bn a year and a full ban on four Russian banks, including Russia's second-biggest bank VTB
  • A ban on Russian ships entering EU ports (with some exemptions) and on Russian and Belarusian road transport operators
  • Bans on EU exports in advanced semiconductors and machinery worth €10bn and other EU imports on wood, cement, seafood, and alcohol.
  • Russian companies would also be barred from competing for contracts across the EU.

This is the fifth set of EU sanctions so far. The member states are planning on cutting the use of Russian gas by 2/3 by the end of 2022. They want to make Europe fully independent of Russian fossil fuels by 2023.

EU’s most recent proposals tighten sanctions on four Russian banks. Even though major Russian banks have been shut out of the Swift financial messaging system, Sberbank and Gazprombank are not, as they facilitate energy payment from Europe to Russia.

On the other side of the Atlantic, White House Press Secretary Jen Psaki stated that the measures would target Russian financial and state-owned bodies and some officials and oligarchs. The move will "hold accountable the Russian kleptocracy that funds and supports Putin's war.” The sanctions will include a ban on all new investments in Russia. She added that the sanctions would be announced in coordination with the EU and other G7 nations.

Sources: bbc.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com