Notifications Bell

Unemployment claims hold near the best level since March 2020

Unemployment claims hold near the best level since March 2020

Weekly jobless claims rise; US Q2 economy grew slightly faster than expected

The number of people who filed for unemployment insurance for the first-time last week came in at 353,000, higher than what the markets were looking for - 345,000 new filings.

Weekly claims held around the best levels since March 2020, though they are all well above the pre-pandemic levels and show signs of flattening.

At the same time, the second estimate for Q2 GDP came in at 6.6% short of the 6.7% expected, according to data from the Commerce Department. The increase was driven by Federal Reserve’s ultra-easy monetary policy stance, keeping interest rates at historically low levels and boosting stock market prices. Moreover, the market got a lift from vaccinations, which fueled demand for services such as air travel, hotel accommodation, dining out, and entertainment.

Despite concerns over sharply rising cases of Delta COVID-19 variant, these two reports paint a picture of a growing economy through the pandemic.

Markets barely reacted to the news, with stock futures indicating a primarily flat open on Wall Street.

Sources: cnbc.com, forexfactory.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com