Notifications Bell

Unemployment Claims dropped to a one-year low

Unemployment Claims dropped to a one-year low

The labor market starts to make progress

The US labor market is not at the pre-pandemic levels yet, but the Labor Department's latest report showed an improvement.

Last week, 684k people filed for the first time for unemployment, the numbers topping the 727k figure expected by the market. The figures dropped to a one-year low, hinting at an economy on the verge of solid growth. Ohio reported the most significant drop in the number of claims.

Following the news, President Biden held his first press conference, stating that "There are still too many Americans out of work, too many families are hurting, and I still have a lot of work to do […] But I can say to you, the American people, help is here and hope is on the way."

Moreover, the warm weather, the $1.9 trillion stimulus and the increased vaccine rollouts are expected to add even more momentum.

After the news hit the wires, the US stocks went up, USA30 and USA500 closing 0.62% and 0.52% higher, respectively. At the same time, the Dollar Index reached its highest point in four months – 92.697.

Sources: forexfactory.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com