Notifications Bell

Unemployment Claims close to a new pandemic-era low

Unemployment Claims close to a new pandemic-era low

The frenzy regarding the drop in the number of unemployment claims was cut short with today’s figures

According to data from the US Department of Labor, 553,000 people filed for the first time for unemployment in the past week. Even though it marked another pandemic-era low, it came above the 545,000 estimates. However, the figures are below 600,000 for the third consecutive week, dipping to the lowest level since March 2020.

During the two-day meeting, Fed stated that “indicators of economic activity and employment have turned up recently, although the sectors most adversely affected by the pandemic remain weak.” The difficulties in the labor market continue to fuel an accommodative monetary policy.

Still, the overall data hinted at a positive trend in the job market’s recovery path.

At the same time, the Bureau of Economic analysis revealed that the gross domestic product grew 6.4% in the quarter on an annualized basis, below the 6.8% estimated rate. The acceleration was mainly due to the $1.9 trillion stimulus package approved by Congress earlier this year.

Following the news, Wall Street posted gains, with USA500 and USA30 jumping 0.67% and 0.44% respectively. The Dollar Index gained 0.07%.

Sources: forexfactory.com, cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com