Notifications Bell

UK Inflation reaches a 10-year high

UK Inflation reaches a 10-year high

The cost of living surged in October in the UK due to rising energy prices

The British Consumer Price Index (CPI) rose by 4.2% in the 12 months to October, up from 3.1% reported in September. The markets were looking for a 3.9% increase. Figures revealed that the cost of living in the UK surged to a 10-year high, as the reading came in more than double the target set by the central bank.

The Bank of England expects inflation to rise to around 5% in the spring of 2022 before falling to a 2% target by late 2023, influenced by the moderate impact of higher oil and gas prices and demand for goods. Also, the Bank of England has been keeping an eye on important data as inflation is still high while economic growth loses momentum, and labor conditions tighten.

At the same time, the Eurozone inflation hit a 13-year high in October, at 4.1%, as the member countries are battling surging energy costs. According to data from Reuters, this marks the highest level since July 2008 and ahead of the consensus forecast of 3.7%. September’s figure came in at 3.4%.

Analysts are now looking forward to the Bank of England’s December meeting.

At the moment of writing, UK100 was trading 0.31% lower, while GBP/USD added 0.23%.

Sources: cnbc.com, forexfactory.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com