Notifications Bell

UiPath fiscal Q1 earnings topped expectations

UiPath fiscal Q1 earnings topped expectations

The robotic-process automation software company revealed its first earnings report since it became a publicly traded company this April

For the fiscal first quarter 2022 ended April 30, UiPath announced revenue of $186.2 million, up 65% from a year earlier and ahead of the $168.6 million forecasted. On a non-Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) basis, the company reported an EPS of 2 cents, surpassing the forecast for a loss of 5 cents per share. However, under GAAP, UiPath lost $1.11 per share.

UiPath added that it now has more than 8,500 customers, with 104 generating over $1 million and 1,105 over $100,000 per year.

For the fiscal second quarter, the company expects revenues between $180 million - $185 million as demand for its products increases.

UiPath went public on April 21 at $65.50 a share and closed the Tuesday, June 8, trading session 2.87% higher at $76.

Find out more about the company’s IPO here.

Sources: barrons.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com