Notifications Bell

UBS reported a 14% profit increase in Q1

UBS reported a 14% profit increase in Q1

The Swiss lender UBS reported today financial figures for Q1 2021

UBS posted a net income of $1.8 billion, marking a 14% increase from the same quarter last year. Analysts were expecting the numbers to come in at $1.6 billion. The bank said its revenues came in $774 million lower due to the collapse of Archegos hedge fund last month after taking on too much risk.

“We are taking it very seriously. We have started a very detailed review of the different prime brokers’ relationships that we have, the family offices’ relationship that we have as well, the risk management processes that we have, in order to really get the lessons learned and make sure we implement them, so that going forward it doesn’t happen again,” stated UBS CEO Ralph Hamers.

UBS revealed that it exited all exposure to Archegos, and all related losses in Q2 would be “immaterial” for it.

UBS expects its revenue to be impacted by “seasonal factors” such as lower client activity for the second quarter. On the other hand, the company is looking for a positive effect from higher asset prices. Still, it is aware of the “continued uncertainty” of the economic recovery, which could impact its subsequent earnings.

During the European trading session, UBS stock price fell more than 2%.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com