Notifications Bell

Uber aims to become a “super-app”

Uber aims to become a “super-app”

Uber to test new features on the UK market

The ride-hailing company announced that it is expanding its fleet with trains, buses, planes, and car rentals to its UK app this year. This move is part of a pilot initiative that could be expanded to more countries later if everything goes well. Uber itself won’t provide the services, but the company will allow users to use the app through platforms that sell tickets. Various partners will be announced in the coming months. The company also plans to let people buy Eurostar train tickets through the app.

“You have been able to book rides, bikes, boat services, and scooters on the Uber app for a number of years, so adding trains and coaches is a natural progression. […] Later this year, we plan to incorporate flights, and in the future hotels, by integrating leading partners into the Uber app to create a seamless door-to-door travel experience,” stated Jamie Heywood, Uber’s boss in the UK.

According to Uber, this new feature will help boost app usage in the UK, one of the company’s largest markets outside the US.

The move comes after on March 26, Uber secured a 30-month license to continue its operations in London, ending a battle with city regulators over whether the app was “fit and proper.”

Following the news, Uber’s stock price was trading more than 1% lower.

Sources: finance.yahoo.com, cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com