Notifications Bell

Turkish Lira slumped as Erdogan fired the central bank governor

Turkish Lira slumped as Erdogan fired the central bank governor

The Turkish Lira snapped out of its latest gains after Erdogan replaced the hawkish central bank governor with a high-interest rates critic

The Turkish Lira plummeted 15% against the US Dollar after the country’s president, Recep Tayyip Erdogan, decided to oust Turkey’s central bank chief Naci Agbal.

Erdogan’s decision surprised the markets, giving that Agbal tried and succeeded to restore the central bank’s credibility, Lira strengthening during his four-month presence in office; when he was appointed, the Lira had already lost more than a quarter of its value. Agbal’s policies to deal with soaring inflations made the Lira the best carry-trade currency this year, bringing capital to the Turkish markets. Shortly after his appointment, foreign investors purchased a net $4.7 billion worth of stocks and bonds. At the same time, the Turkish banks spent more than $100 billion of foreign reserves to support the Lira, which prompted Turkish opposition lawmakers for a judicial probe into the official reserves.

Sahap Kavcioglu is Agbal’s replacement, a supporter of low-interest rates, and Erdogan’s theory that “high-interest rates would indirectly open the way to increasing inflation.”Kavcioglu pledged on Sunday to use policies meant to deliver permanent price stability. Despite his promise, analysts believe that Agbal’s removal will continue to negatively impact the Lira, which could even return to the record-low levels reported when Agbal took office.

USD/TRY traded at 7.8645 in Istanbul, just a few percentages shy of the lowest point reported on November 6, 2020.

Sources: Bloomberg.com, cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com