Notifications Bell

Turkish Lira is steadily recovering from record lows

Turkish Lira is steadily recovering from record lows

Turkish Lira plummeted to a record low of 13.44 compared to the dollar on Tuesday

The recent sell-off started after Turkish President Recep Tayyip Erdogan defended the country’s central bank’s efforts to cut interest rates amid rising double-digit inflation. From his point of view, the move is part of an “economic war of independence.” So far, Erdogan has fired three central bank chiefs in the past two years over policy differences.

At the moment, inflation in Turkey is close to 20%, meaning that prices of basic goods have soared, and their local currency salaries are significantly devalued.

The Turkish Lira’s latest sharp downturn began after the central bank cut rates by 100 basis points to 15%. Since September, it cut rates by 400 basis points.

Despite the recent slump, the Turkish Lira started to recover after its historic slide. On Wednesday, November 24, it traded at 11.85, firming 1.9%.

Since the beginning of the year, the Turkish Lira has lost almost 40% of its value against the dollar.

Sources: Aljazeera.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com