Notifications Bell

Turkish Lira close to a record low

Turkish Lira close to a record low

After the 15% slump recorded in March, the Turkish Lira lost 3.5% in the past couple of days

On early trading today, USD/TRY was close to a new record low after US president Joe Biden officially recognized the 1915 massacre of Armenian in the Ottoman Empire as a genocide. Turkey, a NATO ally, criticized the White House's decision, stating that it undermined trust and friendship. Ibrahim Kalin, President Tayyip Erdogan's spokesman and adviser, told Reuters that Washington should act responsibly since there is in no one best interest to "artificially undermine ongoing relationships for narrow political agendas." "Everything that we conduct with the United States will be under the spell of this very unfortunate statement," he added.

Moreover, the new central bank chief Sahap Kavcioglu appointed a month ago, announced that he would keep the monetary policy tight, as any rate hike could send a wrong message. Analysts believe that the bank would begin cutting rates around mid-year. Some predict that Kavcioglu could revert to a cost policy of selling foreign currency reserves to support the Lira.

The currency, which is among the worst performers in emerging markets this year, traded at 8.425.

Source: reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com