Notifications Bell

Top-notch Q3 earnings for HSBC

Top-notch Q3 earnings for HSBC

The investment bank’s Q3 2021 handily beat expectations and announced plans for a share buyback program

HSBC reported pre-tax profit for the quarter that jumped 75.8% from the same quarter last year’s $5.4 billion. The figures came in more than double what the analysts were looking for – a 22.8% increase.

According to bank officials, HSBC released around $700 million of cash, initially set aside to raise pandemic-induced loan losses.

The bank reported revenue came in at $12 billion, 0.7% higher than the year-ago quarter. Despite the strong figures, HSBC didn’t announce any dividends for the third quarter. However, it revealed plans to start a $2 billion share buyback program shortly. Regarding this matter, Ewen Stevenson, CFO of HSBC, stated: “We don’t want to sit on excess capital if we have it, and hence the $2 billion buyback.”

Given the ongoing situation with the Chinese real estate developer – Evergrande – HSBC said it had no direct credit exposure. Stevenson has revealed that the bank is “very comfortable” with its position in the country’s real estate sector. According to Reuters, HSBC’s exposure to the real estate sector was around $19.6 billion.

After the report, during the Hong Kong trading hours, HSBC closed 0.43%.

Sources: cnbc.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com