Notifications Bell

The trillion-dollar platinum coin

The trillion-dollar platinum coin

The pandemic's effects on the US economy are starting to get more intense, with extreme payment measures considered to be enforced

Things are starting to heat up at an economic level, as Congress' decision to lift the federal debt limit before the October 18th deadline is still uncertain.

In the past few days, the possibility of minting a $1 trillion platinum coin has been acclaimed for potentially resolving the crisis. Various progressive commentators and Democratic lawmakers suggested the idea of minting one or more $1 trillion coins to overcome the impasse the Republicans supported by refusing to increasethe $28.4 trillion debt ceiling. The suggestion comes from a legal loophole that allows the Treasury to mint platinum coins in any denomination it chooses.

As stated in a CNBC interview, US Treasury Secretary Janet Yellen opposes the minting. She said: "I'm opposed to it, and I don't think we should consider it seriously. […] It's really a gimmick." According to her, this move is the same as asking the Fed to print money to cover deficits Congress doesn't want to protect by issuing debt.

Yellen added that it is up to the House Speaker Nancy Pelosi and Senate Majority Leader Check Schumer to develop a solution on how to raise the debt ceiling in Congress. The Treasury will exhaust its extraordinary borrowing capacity if Congress doesn't raise the limit by October 18th. Following this, the Treasury will have limited cash reserves to operate, expected to be spent very quickly.

A default will cause a recession, putting the reserve status of the dollar at risk.

Sources: reuters.com, wsj.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com