Notifications Bell

The surprising jump in US inflation has destabilized markets - Wednesday Review, July 14

The surprising jump in US inflation has destabilized markets - Wednesday Review, July 14

The US Federal Reserve continues to be committed to its current monetary policy

The US

Wall Street closed in a mixed fashion as Federal Reserve Chairman Jerome Powell backed the Fed’s accommodative monetary policy stance. USA30 added 0.13%, while USA500 gained 0.12%. TECH100 fell 0.22%.

Crude oil traded 0.3% lower at $75.04 a barrel.

Gold edged up 0.2% to $1,812.55 per ounce.

Asia and Australia

HongKong45 traded 0.57% as the US warned the American companies of increasing risks of operating in the city earlier in the week.

Japan225 was down 0.31%. The Bank of Japan is due to hand down its monetary policy on Friday.

Down under, Australia200 was up 0.23% even after Sydney extended the COVID-19 lockdown for another two weeks.

Europe

Markets weakened as a jump in US inflation raised concerns that the Fed could tighten its ultra-easy monetary policies sooner than expected. Germany30 and France40 each traded 0.2% lower. UK100 dropped 0.4%.

Brent oil fell 0.2% to $76.31 per barrel.

EUR/USD added 0.1% trading at 1.1787.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com