Notifications Bell

The Russia-Ukraine conflict shakes the markets

The Russia-Ukraine conflict shakes the markets

Some of the most sought-after assets surged today as Russia invaded Ukraine

Gold futures rose to their highest levels in more than a year, and it is on track for the most significant daily rally in about two years. Investors believe that the latest geopolitical tension will destabilize economies and intensify inflationary pressures.

April gold futures jumped 2.8% to $1962.50 per ounce after rising 0.2% on Wednesday. According to FactSet data, these levels are the highest since January 2021. Analysts think that Gold could reach the record high reported in 2020 - $2,075 per ounce if the conflict intensifies.

Not only did Gold react to the news. US stock futures fell significantly, with indexes off more than 2%. USA30 dropped 2.4%, while USA500 was down 2.5%.

Following the explosion in Kyiv, oil prices popped, with Crude oil trading 7.2% higher short of the $100 per barrel mark. At the same time, Brent jumped 7.7% to $104.56 per barrel, the highest level since 2014.

Also, the possibility of a tighter monetary policy has also affected investor sentiment.

Sources: cnbc.com, marketwatch.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com