Notifications Bell

The financial markets are shaken

The financial markets are shaken

Oil prices have jumped to the highest level since July 2008 after the US was discussing a potential ban on Russian supplies with other countries

Energy markets have been shaken in recent days over supply fears are driven by the Russian invasion of Ukraine, with consumers already feeling the impact of higher energy costs. According to the US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi, the chamber was “exploring” legislation to ban the import of Russian oil. Later this week, Congress intends to enact $10 billion of aid for Ukraine in response to Russia’s military invasion.

Brent crude – the global oil benchmark – soared to above $139 a barrel before easing to around $130 on Friday. Its price rose by more than 20% last week. At the moment of writing, it was trading at $125.51 per barrel.

The US is expected to pressure Saudi Arabia to increase crude oil production this week.

Asia and Europe

The news about the oil prices jump came after Japan225 closed down by almost 3%, and HongKong45 traded 3.6% lower. Moreover, one of the most sought-after commodities – Gold – hit $2,000 per ounce for the first time in almost 18 months. At the moment of writing, it was trading at $1,976 per ounce.

In Europe, Germany30 is off 1%, while France40 is trading 0.8% lower. According to Refinitiv data, Russia’s currency is down around 8% at 131 to the dollar.

Sources: bbc.com, marketwatch.com, theguardian.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com