Notifications Bell

The Big Five dominates the S&P 500 Index

The Big Five dominates the S&P 500 Index

Tech companies storm the S&P 500 Index

The S&P 500 Index, a market-capitalization-weighted index of the 500 largest US publicly traded companies, recently came into the spotlight, as five tech companies account for a record part. The Big Five – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook – reached the record of accounting for almost 23% of the S&P 500 overall value. Microsoft, Alphabet led the latest rally to record, and Facebook, which reached new highs Friday, pushed the index higher. However, despite their popularity, only two – Apple and Microsoft – are classified as tech companies. Facebook and Alphabet are in the communications sector, while Amazon is part of the consumer discretionary group.

Companies’ rise to the top came in the past couple of years. At the end of 2019, the five largest stocks in the index totaled 17.2%, with Berkshire Hathaway ranking no. 5. Facebook has replaced it.

Since the beginning of the year, all The Big Five members have notable gains, with Alphabet leading the way – a 57.3% increase. Facebook follows it – 35.4%, Microsoft – 30.2%, Apple, and Amazon with an approx. increase of 12% each. The index itself added 17.5% year-to-date as of Friday close.

Despite the recent scrutiny over their alleged anticompetitive behavior and Biden administration efforts to aim at them based on their size, on Monday trading, 4/5 were higher, with Microsoft being down $1.73 at $287.94 per share.

All eyes are on Apple, Alphabet, and Microsoft due to report earnings for the June quarter today.

Sources: barrons.com, cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com