Notifications Bell

Tesla posts record Q2 profit

Tesla posts record Q2 profit

Tesla reported an adjusted EPS of $1.45 compared to the 98 cents expected by the market. It also beat revenue expectations of $11.30 billion, with figures coming in at $11.96 billion

The company’s overall automotive revenue accounted for $10.21 billion, out of which $354 million came from sales of regulatory credits. Second place is taken by services and other revenues totaling $951 million. Tesla now operates 598 stores and service centers and a mobile service fleet that includes 1,091 vehicles. Compared to last year’s 121% increase, this quarter reported a growth of only 34%.

Moreover, Tesla is on track to build the first Model Y sedans in new Austin and Berlin facilities before the end of 2021. Still, during the investor call, Elon Musk warned that the global shortage in semiconductor supplies remains a severe problem and could impact production rates over the second half of the year.

However, the company’s cash position decreased about 5% from last quarter, reaching $16.23 billion. According to Tesla, the decline was “driven mainly by net debt and finance lease repayments of $1.6B, partially offset by the free cash flow of $619M.”

Following the release, Tesla stock price traded 1% higher.

Sources: cnbc.com, thestreet.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com