Notifications Bell

Tesla delays the release of self-driving beta software

Tesla delays the release of self-driving beta software

Tesla isn't ready to launch its Full Self-Driving Beta 10.2 software. The release got postponed

In a tweet posted Saturday, CEO Elon Musk announced that Tesla is not ready yet to launch Beta 10.2 software for its Autopilot system due to concerns about its build. According to a previous tweet, the company had planned to release the Full Self-Driving Beta 10.2 to about 1,000 Tesla vehicle owners with a perfect 100/100 safety score.

The delay follows a disappointing rollout of another Tesla program – Full Self-Driving Beta 9.2 – which was supposed to take place in August. For the current rollout, they will need several days to analyze the results. If successful, it will gradually be implemented to vehicles with scores of 99 and below.

Besides the delayed software rollout, Tesla recently came under the spotlight with its ability to produce vehicles, being compared with Xpeng and Nio. According to the published figures, China’s electric car companies are ramping up production faster than Tesla did in its early years.

The US-listed Xpeng revealed that it produced 100,000 cars – only six years after its launch. Its Chinese rival – Nio – reached that milestone in April. The latter was founded in late November 2014 under a different name and became Nio in July 2017.

For comparison, Tesla took 12 years from its 2003 launch to produce 100,000 vehicles. The US-based EV maker has increased the production capacity with factories in Shanghai and Berlin.

The delay didn’t have much impact on Tesla stock price. Regardless of the recent movement, Tesla shares have been up 11% since the beginning of the year. Its competitors aren’t so lucky: Xpeng lost 12% year-to-date, while Nio dropped 25%.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com, marketwatch.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com