Notifications Bell

Tencent Music under regulatory scrutiny

Tencent Music under regulatory scrutiny

The week started with possible regulatory sanctions for one of China’s most prominent music companies

According to people familiar with the matter, the State of Administration of Market Regulation (SAMR) is poised to order Tencent Holdings Ltd.’s music streaming arm to give up exclusive rights to music labels. The culmination of an investigation conducted by SAMR into Tencent Music Entertainment Group – China’s dominant music streaming company – finalized with the penalty mentioned above and a $77,150 fine.

Reuters reported in April that SAMR was preparing to act against Tencent Holdings as part of an antitrust clamp-down on China’s internet giants. Under the penalty’s terms, the fine is for not correctly reporting the 2016 acquisitions of competing apps Kugou and Kuwo for antitrust review.

Moreover, the regulator announced that it would block Tencent’s plan to merge China’s two largest videogame streaming site operators.

Tencent is not the first Chinese company to face harsh scrutiny over its practices. In April, Alibaba was fined a record $2.8 billion after an investigation revealed that it had abused its dominant market position for several years.

The market didn’t seem to make much of this piece of news, and at the moment of writing, Tencent Music is 1.50% higher.

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com