Notifications Bell

Tencent buys Sogou – one of China’s largest search engines

Tencent buys Sogou – one of China’s largest search engines

After fining the company for antitrust practices, the State Administration for Market Regulation has granted the “unconditional approval” for a purchase

China’s antitrust watchdog approved Tencent Holdings’ request to buy out US-listed search engine Sogou. The grant came days after the SAMR blocked the merger of Huya and Douyu International Holdings – the country’s two most significant video game live-streaming platforms. As Tencent is the controlling shareholder of Huya and owns more than a third of Douyu, the SAMR considered that the merger could have strengthened the company’s dominant position in the game streaming market.

The deal between Tencent and Sogou was initially announced in September 2020, when the first was looking to buy the 60% of the latter that it did not already own, making it the latest Chinese company to leave the US markets amid tensions between the countries. Tencent has been Sogou’s largest shareholder since 2013. At that time, it merged the search engine with its own Soso search.

After the news hit the wires, Tencent stock price climbed 3.9%.

Read here more about Tencent’s latest fine!

Sources: Bloomberg.com, scmp.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com