Notifications Bell

Tencent and Prosus completed the world’s largest block trade

Tencent and Prosus completed the world’s largest block trade

Prosus reduced its stake in Tencent Holdings

One of the largest Chinese companies, Tencent, announced that Prosus, a tech investor, sold 2% of its stake in the company.

According to the filing, Prosus sold 191.89 million shares for $14.67 billion, reducing its stake to 28.9%. The transaction became the world’s largest-ever block trade. Citigroup, Morgan Stanley, and Goldman Sachs were global coordinators for sale. Data from Refinitiv showed that the block trade, or the private, single trade of a significant number of securities, topped a record set in 2018 by Naspers, which also sold 2% of Tencent for $9.8 billion.

Prosus CEO Bob van Dijk stated: “The proceeds of the sale will increase our financial flexibility, enabling us to invest in the significant growth potential we see across the group, as well as in our own stock.” The company is known for investing in online food delivery platforms, classified marketplaces, and digital payments businesses.

During the Hong Kong trading hours, Tencent stock closed 1.71% lower.

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com