Notifications Bell

Target tops Q3 earnings estimates

Target tops Q3 earnings estimates

Target followed its competitor’s footsteps by beating Q3 2021 earnings expectations

For the quarter ended on October 30, Target reported an adjusted EPS of $3.03, ahead of the $2.83 expected by analysts. Revenue also topped the $24.78 billion estimated, coming in at $25.65 billion, marking a 13% from the same time last year. Comparable sales grew 12.7% as customers made more tips to stores and visits to the website.

Target’s most profitable month was August, as parents and students bought school supplies preparing to return to in-person learning. According to CEO Brian Cornell, despite sales having been strong throughout the year, they have been “punctuated during key seasonal moments.” He expects the seasonal pattern to play out again during the holiday season.

In early October, the retailer started the holiday season, increasing operations by hiring 100,000 seasonal employees, filling 30,000 new supply chain roles, and adding about 5 million extra hours to current staff. Moreover, to attract even more customers, Target has opened additional Disney and Apple shops and is playing up beauty with about 100 Ulta Beauty shops at Target stores and on the website.

Target expects same-store sales to rise between a high single to low double digits for the current quarter.

As of Tuesday close, Target share price is up nearly 51% year to date, pushing the market valuation to $130.01 billion.

Sources: cnbc.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com